G

1900 986819

Kế toán tài sản cố định? Công việc của kế toán tài sản cố định.

Rate this post

Kế toán tài sản cố định là công việc mà nhân viên kế toán tham gia vào việc đánh giá, kiểm kê lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước. Vậy chính xác thì kế toán tài sản cố định là gì? Những công việc cụ thể mà kế toán tài sản cố định cần phải làm? Hãy cùng theo dõi bài viết để được giải đáp thắc mắc này.

Kế toán tài sản cố định là gì?

Kế toán tài sản cố định là công việc mà nhân viên kế toán tham gia vào việc đánh giá, kiểm kê lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước; lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định. Giúp nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định qua các công việc chính như :

 • Tổ chức kế toán ghi chép, tổng hợp, phản ánh số liệu một cách chân thực đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời về số lượng cũng như là hiện trạng và giá trị tài sản cố định mà công ty hiện có, tình hình giảm, tăng việc di chuyển tài sản cố định, kiểm tra việc bảo dưỡng, bảo quản và sử dụng tài sản cố định.
 • Tham gia lập dự đoán sửa chữa lớn tài sản cố định, giám sát việc sử chữa tài sản cố định.
 • Tính toán, phân bổ mức khấu hao tài sản cố định một cách chính xác vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức theo độ hao mòn của tài sàn cố định và chế độ quy định.
 • Kế toán tài sản cố định hướng dẫn, kiểm tra các phòng, ban, phân xưởng thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về tài sản cố định, hạch toán tài sàn cố định đúng chế độ cũng như là phương pháp.
 •  Kế toán tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.
Kế toán tài sản cố định? Công việc của kế toán tài sản cố định.
Kế toán tài sản cố định? Công việc của kế toán tài sản cố định.

Những công việc cụ thể mà kế toàn tài sản cố định cần phải làm.

1/. Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hữu hình hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ hữu hình trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng TSCĐ hữu hình, tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ hữu hình và kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ hữu hình trong từng đơn vị.
2/. Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản và chế độ quy định. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa.

3/. Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình cũng như tình hình quản lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình

4/. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.

Trách nhiệm của kế toán tài sản cố định.

 • Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập.
 • Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty.
 • Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản.
 • Tập hợp chi phí xây dựng cơ bản, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa hoàn thành.
 • Cập nhật tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảmTSCĐ từng tháng, năm.
 • Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (theo khung qui định nhà nước), tính khấu hao TSCĐ, chuyển số liệu khấu hao tháng cho từng bộ phận để hạch toán
 • Lập biên bản thanh lý TSCĐ.
 • Lập thẻ TSCĐ, sổ TSCĐ, Hồ sơ TSCĐ.
 • Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.
 • Kiểm kê TSCĐ 6 tháng hoặc cuối năm.
 • Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của phòng kế toán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *