G

1900 986819

Những cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68 mới nhất.

5/5 - (5 bình chọn)

Sai sót trong việc lập hóa đơn điện tử là chuyện bình thường rất dễ gặp phải. Tùy những tình huống hay nội dung bị sai mà chúng ta lại có các cách sử lý hóa đơn điện tử bị sai khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn biết cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68 mới nhất.

Theo Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể bởi Điều 11 và điều 17 Nghị định 68/2019/TT-BTC thì trong quá trình rạo lập, sử dụng hóa đơn điện tử mà bị sai sót khi được phát hiện xử lý như sau:

Xử lý hóa đơn điện tử không có mã đã lập bị sai sót.

Trường hợp 1:

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua nhưng phát hiện sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót.

Cách xử lý:

 • Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót. Sau đó không phải lập lại hóa đơn.

Lưu ý:

Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (180 downloads) .

Trường hợp 2:

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng.

Cách xử lý:

 • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Sau đó người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
 • Trong hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn…, ngày… tháng… năm“.
 • Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua.

Lưu ý:

– Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới cho cơ quan thuế.

Những cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68 mới nhất.
Những cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68 mới nhất.

Trường hợp 3:

Sau khi nhận dữ liệu hóa đơn điện tử mà cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Cách xử lý:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian sau 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn (Nếu có).
 • Nếu người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử đã lập thì người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.
 • Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉ hoặc hủy hóa đơn.

Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã.

Trường hợp 1:

Người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót.

Cách xử lý:

 • Người bán thực hiện thông báo với con quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điệu tử mới.
 • Khi lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.
 • Sau đó cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệt thống của cơ quan thuế.

Trường hợp 2:

Trường hợp hóa đơn có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mới phát hiện có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót.

Cách xử lý:

 • Người mua thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót. Tiếp theo thông báo cho cơ quan thuế bằng Mẫu số 04. Và không cần phải lập lại hóa đơn.

Trường hợp 3:

Khi hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua mới phát hiện có sai sót về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng.

Cách xử lý:

 • Người mua và người bán lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
 • Tiếp theo người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử mới thay thuế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.
 • Khi nhận được thông báo, cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử dã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thông của cơ quan thuế.

Lưu ý:

– Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn…, ngày… tháng… năm“.

– Người bán ký số ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

Trường hợp 4:

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót.

Cách xử lý:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu 05 để người bán kiểm tra sai sót.
 • Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông váo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót.
 • Lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.
 • Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã được cấp mã dể người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Lưu ý:

– Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Bài viết này đã tổng hợp đầy đủ những trường hợp và cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót theo Thông tư 68/2019/TT-BTC. Những quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 14/11/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *