G

1900 986819

Những điểm khác nhau giữa Thông tư 68 với các văn bản cũ về hóa đơn điện tử.

Rate this post

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử được Bộ Tài Chính ban hành, đã khẳng định: Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt được Những điểm khác nhau giữa Thông tư 68 với các văn bản cũ về hóa đơn điện tử.

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Không giống như quy định cũ về đăng ký hóa đơn điện tử bạn phải cần nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm: Mẫu hóa đơn, Quyết định áp dụng hóa đơn điện tửthông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Thì đối với Quy định mới Chỉ cần nộp Tờ khai Đăng ký/ Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. Sau 1 ngày làm việc (kể từ ngày nộp hồ sơ) Cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về việc chấp nhận/Không chấp nhận sử dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Khởi tạo ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn điện tử).

Đối với quy định mới theo tiết a.2 điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì:

1/. Ký tự thứ 1: hay còn với ký hiệu mẫu số hóa đơn là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 để phản ánh loại hóa đơn như sau:

 • Số 1: Phản ánh loại Hóa đơn giá trị gia tăng.
 • Số 2: Phản ánh loại Hóa đơn bán hàng.
 • Số 3: Phản ánh loại Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.
 • Số 4: Phản ánh các loại hóa đơn khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử.
Những điểm khác nhau giữa Thông tư 68 với các văn bản cũ về hóa đơn điện tử.
Những điểm khác nhau giữa Thông tư 68 với các văn bản cũ về hóa đơn điện tử.

Những ký hiệu tiếp theo là ký hiệu hóa đơn gồm 6 ký tự bao gồm cả chữ số cũng như là chữ viết thể hiện ký hiệu hóa đơn để giúp phân biệt và phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn không mã. 6 ký tự này được quy định như sau:

1/. Ký tự thứ 2:C: hóa đơn điện tử loại có mã của cơ quan thuế hoặc K: loại không có mã của cơ quan thuế.

2/. Ký tự thứ 3 và 4: Là 02 chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 02 chữ số cuối của năm dương lịch.

3/. Ký tự thứ 5: Là một chữ cái được quy định là T hoặc D hoặc L hoặc M thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:

 • Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
 • Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng.
 • Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh.
 • Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền.

4/. Ký tự thứ 6 và 7: do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý, trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY.

Ví dụ:

 • 1K22TYY” – là hóa đơn giá trị gia tăng loại không có mã của cơ quan thuế được lập năm 2022 và là hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

Đánh số hóa đơn diện tử.

Thay vì quy định cũ – Số hóa đơn gồm 7 chữ số từ (0000001 – 9999999). Thì quy định mới  Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.

Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số.

Xử lý sai sót / điều chỉnh hóa đơn điện tử.

Quy Định Cũ Quy Định Mới
 

Trường hợp phát hiện sai sót khi đã lập HĐĐT và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc HĐĐT đã lập và gửi cho người mua, người bán và người muachưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì:

 • Hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Trong đó, thời hạn hiệu lực do các bên tham gia tự thoả thuận.
 • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử sai sót và gửi cho người mua.

Trường hợp phát hiện sai sót khi hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế thì:

 • Lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót.
 • Người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.
 • Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

 

 

 

 

Trường hợp có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì:

 • Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.
 • Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử(để giải trình về thông tin sai sót)tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (Áp dụng với trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế)

Trường hợp sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng thì:

 • Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót.
 • Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và gửi cho người mua.
 • Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới (Áp dụng với trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế)
Khi Thay đổi/điều chỉnh thông tin đã đăng ký sử dụng HĐĐT:

Lập Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

 

Khi Thay đổi/điều chỉnh thông tin đã đăng ký sử dụng HĐĐT:

Lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB04/AC ban hành theo thông tư 39/2014/TT-BTC Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

Ngoài ra:

Nếu cơ quan Thuế Nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và phát có sai sót thì cơ quan thuế gửi Thông báo về hóa đơn điện tử cần rà soát cho người bán theo Mẫu số 05 (ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo:

 • Người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn (nếu có).
 • Nếu người bán thông báo hủy hóa đơn điện tử đã lập thì người bán lập hóa đơn điện tử mới để gửi người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.
 • Nếu người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về sai sót của hóa đơn đã lập để người bán thực hiện điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.

Theo quy định Mới thì thực hiện theo 1 trong 2 phương thức:

1/. Gửi Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo phụ lục II ban hành theo thông tư 68/2019/TT-BTC để gửi cơ quan thuế cùng với thời gian gửi Tờ khai thuế giá trị gia tăng. Áp dụng với một số lĩnh vực như: Bưu chính viễn thông; Bảo hiểm; Tài chính ngân hàng; Vận tải hàng không.

2/. Chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn: Sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *