G

1900 986819

Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngày 12/9/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tại điều 36 của Nghị định này thì việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.
  • Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.
 1. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này.
 2. Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.
 3. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể Điều này.

Các mốc thời gian áp dụng hóa đơn điện tử.

Kể từ ngày 01-11-2018.

 • Doanh nghiệp dang sử dụng hóa đơn điện tử
  • Tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử
 • Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy ( hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn mua )
  • Được tiếp tục sử dụng các hình thức hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn mua đến hết ngày 31/10/2020

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn

 • Nếu cơ quan thuế thông báo chuyển đổi sang hóa đơn điện tử.
  • Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử.
  • Trường hợp 2: Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy(hóa đơn đặt in/tự in) thì phải gửi Mẫu sô 03 – Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra đến cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp thành lập mới (từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020).
  • Được phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan Thuế(hóa đơn giấy)
  • Nếu cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử:
   • Nếu doanh nghiệp đáp ứng được cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thì áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế.
   • Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng được hạ tầng công nghệ thông tin mà sử dụng hóa đơn giấy (hóa đơn tự in/đặt in) thì phải gửi Mẫu số 03 – Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra đến cơ quan thuế.

*** Từ ngày 01/11/2020

Bắt buộc mọi doanh nghiệp phải áp dụng hóa đơn điện tử.

Lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử uy tín.

Phần mềm hóa đơn điện tử EIV của công ty Giải pháp số 247 công ty phần mềm hóa đơn điện tử uy tín. Đươc phát triển trên nền tảng giao diện ứng dụng thân thiện người dùng. Phiên bản tiếng việt hỗ trợ đầy đủ các báo cáo, thủ tục liên quan đến cơ quan thuế. Đặc biệt, phần mềm hóa đơn điện tử EIV còn hỗ trợ tích hợp dữ liệu để xuất hóa đơn từ phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 247

 • Địa chỉ: 46/59 đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline 1900 986819.
 • Email : info@giaiphapso247.com.